Тел: +389 (0)2 3500 898 ; 078/394-829  |  E-mail : laboratorija@bioteklab.com.mk
Почетна  |   За Нас  |   Контакт  |   Работно време  |  
MK  |  
Анализи - Биохемиска Лабораторија
Хематолошки статус
Крвна слика автоматска диференцијална со 22 параметри
[170 Ден.]
Седиментација на еритроцити (SE)
[100 Ден.]
Земање на материјал надвор од лабораторија
[300 Ден.]
*LU 1(Крвна слика,урина и биохемиски параметри)
[200 Ден.]
Хeмостаза
PT (Протромбинско време)
[550 Ден.]
Фибриноген
[400 Ден.]
APTT (Aктивно парцијално тромбопластинско време)
[500 Ден.]
D-димер
[750 Ден.]
Време на коагулација
[250 Ден.]
TT (Тромбинско време)
[500 Ден.]
Protein C
[2000 Ден.]
Маркери за анемија
Fe (Серумско железо)
[140 Ден.]
TIBC (Вкупен капацитет на врзување на железото)
[400 Ден.]
UIBC (Незаситен капацитет на врзување на железото)
[270 Ден.]
Феритин
[400 Ден.]
Трансферин
[450 Ден.]
Витамин Б12 (Vitamin B12)
[1000 Ден.]
Фолна киселина
[1500 Ден.]
Глициден статус
Гликоза
[100 Ден.]
HbA1c (Гликозилиран хемоглобин)
[550 Ден.]
ОGTT (Орален тест за толеранција на гликоза)
[400 Ден.]
Инсулин
[800 Ден.]
C-Peptid
[1500 Ден.]
Ultrasensitive Insulin
[800 Ден.]
Ензимски статус
ALP (Алкална фосфатаза)
[100 Ден.]
ASAT (Аспартат аминотрансфераза)
[100 Ден.]
ALAT (Аланин аминотрансфераза)
[100 Ден.]
GGT (Гама глутамат транспептидаза)
[150 Ден.]
Липаза
[350 Ден.]
LDH (Лактат дехидрогеназа)
[120 Ден.]
CK (Креатин киназа)
[150 Ден.]
ACP (Кисела фосфатаза)
[120 Ден.]
Алдолаза
[3400 Ден.]
Алфа-амилаза
[150 Ден.]
Протеински статус
Вкупни протеини
[100 Ден.]
Албумини
[100 Ден.]
Глобулини
[120 Ден.]
Липиден статус
Холестерол
[100 Ден.]
HDL Холестерол
[150 Ден.]
LDL Холестерол
[150 Ден.]
Триглицериди
[100 Ден.]
Aполипопротеини А1 и В
[500 Ден.]
Липопротеин а (Lp a)
[500 Ден.]
Метаболити
Билирубин вкупен
[100 Ден.]
Креатинин
[100 Ден.]
Мочна киселина
[120 Ден.]
Уреа
[100 Ден.]
Билирубин директен
[100 Ден.]
Билирубин индиректен
[150 Ден.]
Срцеви биомаркери
CK-MB (Креатин киназа изоензим MB)
[400 Ден.]
hs Troponin I
[750 Ден.]
Хомоцистеин
[800 Ден.]
Aнализи во фецес
Окултно крварење
[350 Ден.]
Тироидни хормони
TSH
[650 Ден.]
fT3 (Слободен T3)
[650 Ден.]
fT4 (Слободен Т4)
[650 Ден.]
TG (Тиреоглобулин)
[2500 Ден.]
Anti-TG (Aнтитиреоглобулин)
[950 Ден.]
Anti - TPO Ab (Aнтитиреоидна пероксидаза антитела)
[950 Ден.]
T4 (Вкупен T4)
[650 Ден.]
Т3 (Вкупен T3)
[650 Ден.]
Репродуктивни хормони
HCG (Хуман хорионски гонадотропин)
[650 Ден.]
Естрадиол
[650 Ден.]
PRG (Прогестерон)
[650 Ден.]
Тестостерон
[650 Ден.]
AMH (Anti Mullerian Hormone)
[4100 Ден.]
FSH (Фоликулостимулирачки хормон)
[650 Ден.]
LH (Лутеинизирачки хормон)
[650 Ден.]
PRL (Пролактин)
[650 Ден.]
Benetech PRA пренатален скрининг во прв триместар
[5900 Ден.]
Benetech PRA пренатален скрининг во втор триместар
[5900 Ден.]
Пакет : FSH,LH,Пролактин (PRL),Прогестерон,Естрадиол (E2),Тестостерон
[3500 Ден.]
Адренални и хипофизарни хормони
GH ( Соматотропин, хормон на раст)
[2500 Ден.]
ACTH (Aдренокортикотропен хормон)
[3300 Ден.]
Кортизол
[1000 Ден.]
Алдостерон
[2400 Ден.]
AD (Андростенедион)
[1800 Ден.]
DHEA – SO4 (Дехидроепиандростендион сулфат)
[1000 Ден.]
VMA (Ванилмандалична киселина)
[1000 Ден.]
Metanephrines
[1800 Ден.]
17 OH - Progesterone (PRG)
[2400 Ден.]
Коскени маркери
PTH (Паратхормон)
[950 Ден.]
Остеокалцин
[850 Ден.]
25 OH Витамин Д (25 OH Vitamin D)
[1500 Ден.]
Имунолошки статус и специфични протеини
IgG (Имуноглобулин Г)
[500 Ден.]
IgA (Имуноглобулин А)
[500 Ден.]
IgM (Имуноглобулин М)
[500 Ден.]
IgE total (Вкупен имуноглобулин Е)
[650 Ден.]
PCT (Прокалцитонин)
[1500 Ден.]
CPR (Ц реактивен протеин)
[250 Ден.]
RF (Реуматоиден фактор)
[300 Ден.]
ASO (Антистрептолизин О)
[300 Ден.]
C3 и C4 (Комплемент 3 и 4)
[650 Ден.]
Тумор маркери
CEA (Карциноембрионичен антиген)
[750 Ден.]
CA 125
[750 Ден.]
CA 15-3
[750 Ден.]
Т PSA
[750 Ден.]
F PSA
[750 Ден.]
CA 19-9
[950 Ден.]
AFP (Алфа фето протеин)
[750 Ден.]
CA 72-4
[950 Ден.]
Cyfra 21-1
[1950 Ден.]
Ѕ-100
[1500 Ден.]
Prostate health index-PHI
[8900 Ден.]
BTA (Bladder tumor-acosiran antigen)- тест за детекција на туморски клетки од рак на мочен меур
[2600 Ден.]
Електролитен/Јонски статус
Na (Натриум)
[120 Ден.]
K (Калиум)
[120 Ден.]
Ca (Калциум вкупен)
[120 Ден.]
Ca (Калциум јонизиран)
[300 Ден.]
Mg (Магнезиум)
[120 Ден.]
P (Фосфор)
[120 Ден.]
Cl (Хлориди)
[120 Ден.]
Cu (Бакар)
[550 Ден.]
Li (Литиум)
[650 Ден.]
Zn (Цинк)
[1900 Ден.]
Алергиски тестови
Комбиниран (PANEL 30 MIX_A2)
[2250 Ден.]
Инхалаторен (PANEL 30 RESP_A2)
[2250 Ден.]
Нутритивен (PANEL 30 FOOD_A2)
[2250 Ден.]
Педијатриски (PANEL 30 PEDI_A2)
[2250 Ден.]
Географски (PANEL 30 VEN_A2)
[2250 Ден.]
Автоимуни маркери
Панел ANA-LIA
[1490 Ден.]
Панел Myositis - LIA PL
[1490 Ден.]
Панел Liver-Lia
[1490 Ден.]
Панел Vasculitis - LIA
[1490 Ден.]
Панел Gastro - LIA
[1490 Ден.]
Анализи во урина
Микроалбуминурија
[400 Ден.]
Протеинурија 24 часовна
[300 Ден.]
Гликоза
[100 Ден.]
Креатинин
[100 Ден.]
Креатинин клиренс
[300 Ден.]
Мочна киселина
[100 Ден.]
Уреа
[100 Ден.]
Алфа-амилаза
[120 Ден.]
Ca (Калциум вкупен)
[100 Ден.]
P (Фосфор)
[100 Ден.]
Алдостерон
[3000 Ден.]
HCG тест
[350 Ден.]
Mg (Магнезиум)
[100 Ден.]
Уринарен седимент
[75 Ден.]
Уринарен статус со 13 хемиски параметри
[75 Ден.]
Злоупотреба на наркотици
Лекови
Интолеранција на храна
Интолеранција на храна 45 антигени
[6100 Ден.]
Интолеранција на храна 90 антигени
[8000 Ден.]
Интолеранција на храна 120 антигени
[12000 Ден.]
Интолеранција на адитиви во храна 15 антигени
[11000 Ден.]
Интолеранција на Глутен
[3500 Ден.]
Анализи - Микробиолошка Лабораторија
Респираторни примероци
Брис од грло (ID+AB)
[250 Ден.]
Брис од нос (ID+AB)
[250 Ден.]
Спутум/искашлок(ID+AB)
[600 Ден.]
Трахеален аспират (ID+AB)
[600 Ден.]
Бронхоаспират/лават (ID+AB)
[600 Ден.]
Пакет: грло и нос (ID+AB)
[350 Ден.]
Пакет: грло,нос и јазик (ID+AB)
[550 Ден.]
Пакет: грло,нос и спутум (ID+AB)
[800 Ден.]
Брис од грло за Streptococcus grupa A
[300 Ден.]
Брис од грло или нос за Influenza тип A+B
[800 Ден.]
Рани/дерматолошки примероци
Брис од кожа (ID+AB)
[500 Ден.]
Брис за миколошко испитување (ID+AB)
[450 Ден.]
Исцедок/гној/дијализантна течност (ID+AB)
[800 Ден.]
Брис од канила/катетер/тубус (ID+AB)
[800 Ден.]
Примерок дрен/сонда (ID+AB)
[800 Ден.]
Хемокултура/Ликвор
Хемокултура аеробна (ID+AB) BactAlert
[1800 Ден.]
Хемокултура анаеробна (ID+AB) BactAlert
[1800 Ден.]
Ликвор (ID+AB)
[1200 Ден.]
Урогенитални примероци
Уринокултура со автоматска идентификација, фенотипска детекција и енумерација на бактерии и габички со автоматско одредување на осетливоста со MIK по EUCAST стандард , со софтверско толкување на резистенција со ADVANCE EXPERT SYSTEM
[400 Ден.]
Брис за GBS (Streptococcus gr B) (ID+AB)
[450 Ден.]
Брис од уретра (ID+AB)
[800 Ден.]
Брис од уретра/цервикс/ за Chlamydia trachomatis (ID)
[1500 Ден.]
*Брис за Mycoplasma/Ureaplasma уретра/цервикс/урина/сперма (screening+ID+AB+NUM) CLSI одобрен тест *
[800 Ден.]
Брис од препуциум/гланс (ID+AB)
[700 Ден.]
Спермокултура (ID+AB+NUM)
[800 Ден.]
Пакет 1. Брис од вагина/цервикс (ID+AB)
[1300 Ден.]
Пакет 2. Брис од урина/вагина/цервикс (ID+AB+NUM)
[1500 Ден.]
Пакет 3. Брис од вагина/цервикс/Chlamydia trachomatis (ID+AB))
[1900 Ден.]
Пакет 4. Брис од вагина/цервикс/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma CLSI одобрен тест * (ID+AB+NUM)
[2200 Ден.]
Пакет 5. Брис од вагина/цервикс/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma CLSI одобрен тест */уринокултура (ID+AB+NUM)
[2500 Ден.]
Пакет 6. Брис од вагина/цервикс/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma CLSI одобрен тест */уринокултура/GBS (Streptococcus gr B) (ID+AB+NUM)
[2600 Ден.]
Пакет 7. Уринокултура/уретра (ID+AB+NUM)
[950 Ден.]
Пакет 8. Брис од уретра/спермокултура/уринокултура (ID+AB+NUM)
[1500 Ден.]
Пакет 9. Брис од уретра/Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasma CLSI одобрен тест * (ID+AB+NUM)
[1800 Ден.]
Пакет 10. Брис од уретра/Chlamydia trachomatis/спермокултура (ID+AB+NUM)
[1800 Ден.]
Пакет 11. Брис од уретра/Chlamydia trachomatis/спермокултура/уринокултура (ID+AB+NUM)
[2200 Ден.]
Пакет 12. Брис од уретра/Chlamydia trachomatis/спермокултура/ Mycoplаsma/Ureaplasma CLSI одобрен тест * (ID+AB+NUM)
[2600 Ден.]
Око/Уво
Брис од око (ID+AB)
[450 Ден.]
Брис од очи (Л+Д) (ID+AB)
[650 Ден.]
Брис од око за Chlamydia trachomatis
[1500 Ден.]
Брис од очи за Chlamydia trachomatis (Л+Д) (ID+AB)
[2200 Ден.]
Пакет: брис од очи бактериолошки + Chlamydia trachomatis (Л+Д) (ID+AB)
[2700 Ден.]
Пакет: грло,нос и очи (Л+Д) (ID+AB)
[800 Ден.]
Брис од уво (ID+AB)
[650 Ден.]
Пакет: брис од уши бактериолошки + габички (Л+Д) (ID+AB)
[650 Ден.]
Пакет: брис грло,нос и уво (Л+Д) (ID+AB)
[850 Ден.]
Пакет: грло,нос и уши (Л+Д) (ID+AB)
[1100 Ден.]
Гастроинтестинални примероци
Копрокултура (ID+AB)
[800 Ден.]
Ректален брис (ID+AB)
[800 Ден.]
Фецес за Clostridium difficile (A/B toxin) GDH
[800 Ден.]
Фецес за Helicobacter pylori
[700 Ден.]
Фецес за Rota virus и Adeno virus (ID)
[800 Ден.]
Фецес за Verotoxin Escherichia coli O:157 (ID)
[700 Ден.]
Фецес за окултно крварење FOBT
[350 Ден.]
Фецес за јајченца на паразити/тении
[550 Ден.]
Фецес за Giardia lamblia
[550 Ден.]
Фецес за Criptosporidium
[550 Ден.]
Фецес за Giardia lamblia и Criptosporidium
[800 Ден.]
Целофански брис за Entorobius vermicularis (ID)
[550 Ден.]
Нежива средина
Примерок од воздух (ID)
[350 Ден.]
Бактериолошка контрола на стелиризатори (ID)
[350 Ден.]
Брис/примерок од нежива средина (ID)
[350 Ден.]
TORCH
Toxoplasma gondii IgM VIDAS
[700 Ден.]
Toxoplasma gondii IgG II VIDAS
[700 Ден.]
Toxoplasma gondii IgG Avidity VIDAS
[900 Ден.]
Rubella IgM VIDAS
[700 Ден.]
Rubella IgG II VIDAS
[700 Ден.]
CMV IgM VIDAS
[700 Ден.]
CMV IgG VIDAS
[700 Ден.]
CMV IgG Avidity II VIDAS
[700 Ден.]
Herpes Simplex virus IgM
[700 Ден.]
Herpes Simplex virus IgG 1
[700 Ден.]
Herpes Simplex virus IgG 2
[700 Ден.]
Пакет TORCH (Toxoplasma gondii IgM/IgG, Rubella IgM, CMV IgM/IgG, HSV IgG)
[3200 Ден.]
Measles IgG VIDAS
[700 Ден.]
Хепатитис
HBs Ag Ultra VIDAS
[700 Ден.]
HBs Ag Ultra Confirmation VIDAS
[700 Ден.]
Anti-HBc Total II VIDAS
[700 Ден.]
HBc IgM II VIDAS
[700 Ден.]
HBe-Anti Hbe VIDAS
[700 Ден.]
Anti-HAV total VIDAS
[700 Ден.]
Anti-HCV VIDAS
[700 Ден.]
ХИВ
Останата серологија
Lyme IgM Borellia burgdorferi VIDAS
[700 Ден.]
Lyme IgG Borellia burgdorferi VIDAS
[700 Ден.]
Mumps IgG VIDAS
[700 Ден.]
Varicella-Zoster Virus IgG VIDAS
[700 Ден.]
Helicobacter pylori IgG VIDAS
[700 Ден.]
EBV VCA IgM VIDAS
[700 Ден.]
EBV VCA/EA IgG VIDAS
[700 Ден.]
EBV EBNA IgG VIDAS
[700 Ден.]
Останати тестови
Treponema pallidum (Syphilis RPR Test)
[250 Ден.]
Анти - Echinococcus granulosus серумски антитела
[700 Ден.]
Анализи - Молекуларно - Генетска Лабораторија
Детекција на гинеколошки патогени со HAIN Fluorocycler PCR и PCR
Детекција на ХПВ(Human Papilloma virus)-скрининг и генотипизација на 49 високо и ниско ризини типови со PCR метод
[3200 Ден.]
Детекција на ХПВ(Human Papilloma virus)-детекција, генотипизација и квантификација на 21 високо и ниско ризини типови со Real time PCR метод
[4900 Ден.]
Детекција на Chlamydia trachomatis со Real Time PCR метод
[1500 Ден.]
Детекција на Neisseria gonorrhoeae со Real Time PCR метод
[1500 Ден.]
Пакет: Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae со Real Time PCR метод
[2700 Ден.]
Детекција на HSV I,II ( Herpes Simplex Virus I, II)
[3000 Ден.]
TNC комплекс - детекција на Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis со Multiplex Real Time PCR
[2900 Ден.]
Детекција на сексуално преносливи заболувања со Multiplex Real Time PCR
Детекција на сексуално преносливи заболувања со Multiplex Real Time PCR (9 микроорганизми)
[5000 Ден.]
*ANDROFLOR
[5900 Ден.]
*FEMOFLOR
[5500 Ден.]
Детекција на респираторни патогени
Детекција на респираторни патогени со Multiplex Real Time PCR(33 патогени)
[5900 Ден.]
Детекција на бактериски патогени од респираторен тракт со Multiplex Real Time PCR(9 бактерии)
[4500 Ден.]
Детекција на вирусни патогени од респираторен тракт со Multiplex Real Time PCR (9 вируси)
[4500 Ден.]
Детекција на гастроинтестинални патогени
Детекција на бактериски патогени од гастроинтестинален тракт со Multiplex Real Time PCR(9 бактерии)
[7900 Ден.]
Тестови за интолеранција на храна
Тест за интолеранција на лактоза со HAIN Fluorotype PCR
[1500 Ден.]
Тест за интолеранција на лактоза и фруктоза со HAIN Fluorotype PCR
[5900 Ден.]
Тест за идентификација на 11 бактериски предизвикувачи на парадентопатија
Micro - I Dent plus 11 - Тест за идентификација на 11 бактериски предизвикувачи на парадентопатија со HAIN Fluorotype PCR
[5500 Ден.]
Генетска карта за Ca метаболизам (VDR рецептор)
Генетска карта за Ca метаболизам (VDR рецептор) со Multiplex Real Time PCR
[1500 Ден.]
Генетска анализа
Молекуларна детекција и генотипизација на 20 мутации во панел од K-RAS/BRAF/PIK3CA со вклучена контрола за валидација со принцип на PCR-microarry технологија.
[14000 Ден.]
Молекуларна квантификација на цитокини во плазма со вклучена контрола за валидација со принцип на microarry технологија.
[9500 Ден.]
Калкулатор
Вкупно:
Ценовници
Ценовник на анализи
Погледнете го ценовникот на Биотек лабораторија.
Сите права се задржани - БИOTEK ЛАБОРАТОРИЈА - 2020